PRODUCT產品介紹

U_RD ... 過電流檢知模組(過載警報器)

Model

CRY-DP Series ()

CRY-DLX ()

CRY-DPX Series () 

外觀

特性
100V/200V,
20A Max.
CT 內藏,
接點輸出型
100V/200V, 
20A Max.
外部 CT,
接點輸出型
100V/200V,
200A Max.
外部 CT,
接點輸出型
尺寸 (mm)
48W x 96D x 100H
電流範圍
100V / 200V 共用
動作點:2~20A
(可程式設定)
100V / 200V 共用
動作點:0.5 ~ 20A
(可程式設定)
100V / 200V 共用
動作點:5~200A
(可程式設定)
最大容許電流
20A Max.
240A Max.
240A Max.
輸出接點容量
AC125V/0.5A
DC24V/1A 
電流設定範圍
0.2 ~ 20A
0.5 ~ 20A
5 ~ 200A
不感應電流範圍設定時間:0.1 ~ 10秒
響應時間
100 msec. (不含不感應電流範圍設定時間)
配件
-
標準附屬 CT
CTL-12-S30-10Z
標準附屬 CT
CTL-12-S36-10

   CRY-DP Series  ()

電流範圍:
110V / 220V 共用
檢知動作點 ... 0.2 ~ 20A (可程式設定)
不感應電流範圍設定時間:0.1 ~ 10秒
響應時間:
100 msec. (不含不感應電流範圍設定時間)
接點容量:
AC125V/0.5A
DC24V/1A 
備註:
CT 內藏

   CRY-DLX  ()

電流範圍:
110V / 220V 共用
檢知動作點 ... 0.5 ~ 20A (可程式設定)
不感應電流範圍設定時間:0.1 ~ 10秒
響應時間:
100 msec. (不含不感應電流範圍設定時間)
接點容量:
AC125V/0.5A
DC24V/1A 
備註:
標準附屬 CT  CTL-12-S30-10Z

   CRY-DPX Series  () 

電流範圍:
110V / 220V 共用
檢知動作點 ... 5 ~ 200A (可程式設定)
不感應電流範圍設定時間:0.1 ~ 10秒
響應時間:
100 msec. (不含不感應電流範圍設定時間)
接點容量:
AC125V/0.5A
DC24V/1A 
備註:
標準附屬 CT  (CTL-12-S36-10) (
上一頁